Visie

Visie Vereniging Woongroep “Ons Huis“ te Uden

Ouders / belangenbehartigers van “ Ons Huis “ hebben een wooninitiatief gestart met als doel in continuïteit een veilige en levensloopbestendige woon/leefomgeving te realiseren voor hun kinderen. Zij wensen met behoud van identiteit als ouderinitiatief in goed gezamenlijk overleg met een professionele zorgverlener de randvoorwaarden vast te stellen waaronder zorg en ondersteunende begeleiding zal worden aangereikt aan de deelnemers in de groep.

De aangeboden zorg en ondersteuning dient uit te gaan van de competenties en de behoeften van elke individuele bewoner op grond waarvan gesproken kan worden van “ondersteuning op maat” binnen het collectief zoals dit bestaat. Op grond hiervan zal het gebruikelijke groepsgerichte aanbod migreren naar een persoonlijker vraaggericht aanbod van zorg en ondersteuning.De leidraad van deze gewenste migratie vindt haar grond in de opvatting dat de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van de bewoners van “ Ons Huis “ zo optimaal mogelijk dient te zijn. Als afgeleide geldt dat zij vanuit de eigen competenties moeten kunnen deelnemen aan onze samenleving. Dit impliceert dat de bewoners communicatief zelfredzaam dienen te zijn.

Optimalisatie en verdergaande integratie van mensen met een beperking (inclusie) in onze samenleving is slechts mogelijk indien per individu wordt nagegaan hoe hij/zij ondersteund kan worden in de directe woon/leefomgeving en welke op zijn/haar individuele mogelijkheden en behoeften afgestemde communicatie ondersteunende voorzieningen kunnen worden aangereikt.

De sociale omgeving speelt bij de realisatie hiervan een centrale rol. Ouders/belangenbehartigers zijn zich bewust dat de benodigde ondersteuning geen statisch proces is maar een eigen dynamiek kent en wensen daarover periodiek in goede dialoog afstemming met de zorgaanbieder teneinde de optimale ondersteuning te kunnen blijven waarborgen.

Ouders en belangenbehartigers Vereniging “ Woongroep Ons Huis “

Image

Bestuurssamenstelling

De bestuurssamenstelling:
Voorzitter : De heer E.M. Prins
Penningmeester: Mevrouw A. van der Velden
Secretaris en zorg: Mevrouw L. Smits,
 
Er is geen beloning.

Copyright

De informatie op deze site, zowel tekst als beeldmateriaal, valt onder copyright © van Woongroep Ons Huis!